Registracija

 

Prijava

 
Prijava
Ste pozabili geslo? Registriraj se
 
 

Splošni pogoji

1. Uvodne določbe

Ti Splošni pogoji in pravila poslovanja in uporabe spletnega portala JNP (v nadaljevanju tudi: »Pravila in pogoji poslovanja«) opredeljujejo pogoje uporabe in naročništva spletne strani, ki jo upravlja upravljalec ter pravice in obveznosti upravljalca, naročnikov in uporabnikov. Uporabnik se zavezuje, da bo pri uporabi spletne strani spoštoval vse določbe teh Pravil in pogojev poslovanja in z vstopom na spletno stran izrecno in v celoti sprejema vse določbe teh Pravil in pogojev poslovanja. Pravila in pogoji poslovanja veljajo za anonimne neregistrirane uporabnike, poskusne uporabnike in za naročnike. Ta Pravila in pogoji poslovanja so sestavni del ter priloga naročniške pogodbe in zavezujejo kot pogodbena določila.

2. Opredelitev pojmov

Spletna stran je za namene teh pravil in pogojev poslovanja portal oziroma skup podstrani na naslovu www.jnp.si. Spletno stran sestavljajo vsebine, ki so dostopne zgolj naročnikom in poskusnim uporabnikom (zaprti del) ter vsebine, ki so dostopne vsem uporabnikom (odprti del).

Upravljalec spletne strani je družba JNP, javna naročila, svetovanje in izobraževanje, d.o.o., mat. št. 6810527000 davč. št. SI 31434436.

Uporaba spletne strani pomeni vsak dostop uporabnika do spletne strani oz. vpogled v informacije in dokumente, ki so objavljeni na spletni strani.

Uporabnik je vsaka fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik (neregistriran uporabnik, poskusni uporabnik, naročnik) ki uporablja spletno stran.

Neregistriran uporabnik je fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne sklene naročniške pogodbe z upravljalcem in anonimno ter brez uporabe uporabniškega imena in gesla dostopa do spletne strani in jo uporablja.

Poskusni uporabnik je fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ji z namenom seznanitve z vsebinami spletne strani upravljalec omogoči brezplačen, časovno omejen poskusni dostop. Upravljalec lahko dostop poskusnega uporabnika omeji le na dostop do določenih vsebin spletne strani.

Naročnik je fizična ali pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki na podlagi sklenjene pogodbe z upravljalcem na podlagi uporabniškega imena in gesla, dostopa do plačljivega zaprtega dela vsebin spletne strani in jih uporablja.

Naročniško razmerje oz. naročništvo je pogodbeno razmerje med upravljalcem in naročnikom, ki nastane s sklenitvijo naročniške pogodbe.

Naročnina je cena, ki jo naročnik plača upravljalcu za uporabo spletne strani v skladu z naročniško pogodbo, Pravili in pogoji poslovanja ter vsakokrat veljavnim cenikom.

3. Vsebina strani

Upravljalec si bo prizadeval, da bodo uporabnikom na spletni strani na voljo informacije s področja prava javnega naročanja, koncesij, javno zasebnih partnerstev in drugih morebitnih pravnih področij. Gre za obveznost prizadevanja in upravljalec ni zavezan uporabnikom dejansko zagotoviti vseh navedenih informacij. Upravljalec si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela spletne strani in izbrisa katerega koli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

Upravljalec si bo prizadeval za pravilnost, kakovost in ažurnost informacij in storitev na spletni strani. Odgovornost upravljalca za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, nepopolnih, neažurnih ali kakorkoli drugače neustreznih informacij ali storitev na spletni strani oziroma povezanih drugih spletnih straneh, je v celoti izključena. Uporabniki spletne strani uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost in so zavezani upoštevati možnost, da informacije niso celovite, popolne, točne ali ažurne, zaradi česar upravljalec uporabnikom priporoča, da se za posamezni konkretni primer posvetujejo z ustrezno kvalificiranim strokovnjakom.

Upravljalec ne prevzema jamstva, da so objavljena besedila predpisov ali sodnih oziroma upravnih odločb na spletni strani natančne reprodukcije uradnih besedil. Edini verodostojni vir vsebine predpisov so besedila objavljena v uradnih listih.

Avtorji člankov v celoti odgovarjajo za vsebino svojih strokovnih člankov, ki so objavljeni na spletni strani. Stališča in mnenja avtorjev na spletni strani niso nujno hkrati tudi stališča družbe JNP, javna naročila, svetovanje in izobraževanje, d.o.o.

4. Delovanje spletne strani

Upravljalec si prizadeva vzdrževati portal tako, da je dostopen praviloma 24 ur na dan, vse dni v letu.

Upravljalec si pridržuje pravico do prekinitve dostopa do spletne strani zaradi tehničnih razlogov, potreb vzdrževanja ali zamenjave opreme ali kateregakoli drugega razloga.

Upravljalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo ali neprijetnosti, ki bi uporabniku nastale zaradi tehničnih ovir, izpadov ali prekinitev dostopa oz. motenega dostopa do spletne strani ter poškodb (vključno tistih, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, prenosnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletne strani in nastane zaradi uporabe spletne strani. Odgovornost upravljalca je v teh primerih v celoti izključena.

Uporabnik mora za dostop do spletne strani zagotoviti ustrezno računalniško opremo z ustrezno internetno povezavo in programsko opremo. Glede morebitne neprijetnosti ali škode, ki bi uporabniku nastala zaradi težav pri dostopu ali uporabi spletne strani, ki izvirajo iz neustrezne opreme uporabnika oz. neustrezne uporabe te opreme, je odgovornost upravljalca v celoti izključena.

5. Naročniško razmerje

5.1. Splošno

Na podlagi sklenjene naročniške pogodbe uporabnik dodeli naročniku uporabniško ime in geslo na podlagi katerih naročnik dostopa do zaprtega dela spletne strani. Naročnik lahko sklene naročniško razmerje za enega ali več dostopov (enega ali več uporabniških imen in gesel) do spletne strani.

Naročnik se zavezuje, da bo dodeljeno posamezno uporabniško ime in geslo hranil kot poslovno skrivnost in ga ne bo posredoval tretjim osebam. Naročnik je dolžan zagotoviti, da bo eno uporabniško ime in geslo uporabljal zgolj en in vedno isti uporabnik. V primeru, da naročnik izve za razloge, ki kažejo na možnost zlorabe uporabniškega imena in gesla, mora o tem nemudoma obvestiti upravljavca. Upravljavec ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena oziroma gesla s strani tretjih oseb.

Naročniško razmerje se sklene za nedoločen čas, razen če ni z naročniško pogodbo določeno drugače, in preneha v skladu s temi splošnimi pogoji.

Naročnik je dolžan vse spremembe podatkov (zlasti spremembe svojega naslova ali sedeža, elektronskega naslova oziroma drugih relevantnih podatkov) posredovati upravljalcu v pisni obliki. Vso pošto oziroma sporočila v zvezi z izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti bo upravljalec pošiljal naročniku na njegov poštni ali elektronski naslov, ki je naveden v pogodbi. Če naročnik v primeru spremembe podatkov le-teh v roku osmih (8) dni ne sporoči v pisni obliki, veljajo obstoječi podatki, pri tem velja, da so računi in ostala dokumentacija in sporočila poslana naročniku, pravilno dostavljeni (vročeni) in prejeti s strani naročnika na dan, ki sledi dnevu odpošiljanja pošte s strani upravljalca. Naročnik odgovarja upravljalcu za škodo, ki lahko nastane zaradi opustitve obveznosti iz tega odstavka.

5.2. Naročnina

Za uporabo portala se naročnik zaveže upravljalcu plačevati naročnino v skladu s vsakokratnim veljavnim cenikom upravljalca oz. s pogodbo določeno ceno.

Za obračun naročnine se upošteva koledarski mesec oz. sorazmerno krajši del meseca glede na preostale dni v koledarskem mesecu. Naročnino plačuje naročnik na podlagi izstavljenega računa, za vsak pretekli mesec v roku 8 dni, če v naročniški pogodbi ni naveden drugačen rok.

Upravljavec pripravlja tudi ponudbe, ki pomenijo naročilo dostopa do vsebin spletnega portala za več uporabnikov (več uporabniških imen in gesel) hkrati za vnaprej določeno časovno obdobje (t.i. paketi). V teh primerih upravljavec cene določa neodvisno od splošnega cenika.

Računi za vse storitve, ki jih upravljalec obračunava naročniku na podlagi naročniške pogodbe, se pošiljajo naročniku z navadno pošto. Opomine za plačilo zapadlih računov upravljalec pošilja naročniku z navadno pošto.

V primeru neplačila računov za uporabo spletne strani lahko upravljalec takoj in brez obvestila naročniku onemogoči dostop do uporabe zaprtega dela spletne strani, naročnik pa se izrecno odpoveduje uveljavljanju kakršnihkoli zahtevkov zaradi omejitve oz. prekinitve dostopa. Upravljalec lahko dostop onemogoči, če posamezen naročnik zamuja s celotnim plačilom posameznega računa več kot 5 dni od dneva zapadlosti. Naročnik je dolžan tudi za čas tovrstne omejitve dostopa plačati upravljalcu vse obveznosti, ki izhajajo iz naročniške pogodbe in teh Pravil in pogojev poslovanja. Ponovni dostop se naročniku omogoči šele takrat, ko naročnik v celoti poravna vse zapadle obveznosti, pri čemer si upravljalec pridružuje pravico odločitve ali bo naročniku omogočil ponovni dostop ali pa bo zaradi neplačila računov (kljub njihovemu naknadnemu plačilu) odstopil od pogodbe.

5.3. Začetek naročniškega razmerja

Datum začetka naročniškega razmerja je določen v naročniški pogodbi in se zaradi dodelitve uporabniškega imena in gesla lahko razlikuje od dneva začetka uporabe portala, ali pa trenutek, ko uporabnik prejme uporabniško ime in geslo za dostop do vsebin spletnega portala JNP.

Upravljalec bo najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu pravilno izpolnjene in s strani naročnika podpisane pogodbe naročniku dodelil in aktiviral uporabniško ime in geslo in mu oboje, skupaj s svoje strani podpisanimi dokumenti posredoval s priporočeno pošto. Uporaba spletne strani bo naročniku praviloma omogočena naslednji delovni dan po dnevu, ko mu je upravljalec s priporočeno pošto odposlal sporočilo o dodelitvi in aktiviranju uporabniškega imena in gesla.

5.4. Prenehanje naročniškega razmerja

Naročnik ali upravljalec lahko kadarkoli odpovesta naročniško pogodbo brez navedb razlogov za odpoved. V takem primeru naročniško razmerje preneha:

 • na zadnji dan meseca, v katerem je odpoved sporočena nasprotni stranki, če je tej sporočilo o odpovedi vročeno do vključno 20. dne v mesecu,
 • na zadnji dan meseca, ki sledi mesecu, v katerem je odpoved sporočena nasprotni stranki, če je tej sporočilo o odpovedi vročeno po 20. dnevu v mesecu.

Upravljalec lahko takoj, brez odpovednega roka odstopi od naročniške pogodbe in naročniku oziroma poskusnemu uporabniku onemogoči dostop do zaprtega dela spletne strani, če:

 • naročnik po zapadlosti posameznega računa upravljalca, le tega ne plača pravočasno ali v celoti,
 • naročnik ali poskusni uporabnik krši obveznosti, ki jih je sprejel s pogodbo ter temi Pravili in pogoji poslovanja,
 • naročnik ali poskusni uporabnik z geslom ne ravna v skladu s pogodbo ali Pravili in pogoji poslovanja,
 • naročnik ali poskusni uporabnik z uporabo spletne strani povzroča neposredno ali posredno škodo oziroma krni ugled spletne strani, upravljalca spletne strani, njegovih zaposlenih ali uporabnikov spletne strani. Presojo o škodljivosti si upravljavec v celoti pridržuje.

Upravljalec lahko v skladu z zgornjim odstavkom odstopi od pogodbe tudi v drugih primerih, kadar to določajo ta Pravila in pogoji poslovanja.

V primeru suma storitve kaznivega dejanja ali drugih kršitev veljavne zakonodaje s strani uporabnika, si upravljavec pridržuje pravico do sodelovanja s pristojnimi organi.

V kolikor upravljalec spremeni ta Pravila in pogoje poslovanja in/ali cenik, naročnik pa se z novimi pravili in pogoji in/ali cenikom ne strinja, lahko naročnik v roku 30 dni po objavi spremenjenih Pravil in pogojev poslovanja odstopi od naročniške pogodbe. V tem primeru naročniško razmerje preneha na zadnji dan meseca, v katerem je odstop vročen upravljalcu.

Odpoved oziroma odstop od naročniške pogodbe mora naročnik, ki od pogodbe odstopa, posredovati upravljalcu v pisni obliki, priporočeno s povratnico. Upravljalec lahko obvestilo o odpovedi oziroma odstopu od naročniške pogodbe naročniku pošlje bodisi v pisni obliki priporočeno s povratnico bodisi po elektronski pošti na naslov, ki je naveden v naročniški pogodbi v skladu s 5.1. točko teh Pravil in pogojev poslovanja. Čas odpošiljanja elektronskega sporočila s strani upravljalca se šteje za čas vročitve obvestila o odpovedi oziroma odstopu od pogodbe naročniku v skladu s prvim odstavkom te točke.

V primeru naročila paketa, ki obsega več uporabniških imen in gesel za časovno obdobje, običajno daljše od meseca dni, skladno s posebno ponudbo ali na podlagi posebne pogodbe, naročnik nima pravice pred potekom časa trajanja naročniškega razmerja le-tega odpovedati in razvezati pogodbo.

6. Poskusni uporabnik

Določbe teh Pravil in pogojev poslovanja, ki veljajo za naročnika se smiselno uporabljajo tudi za poskusnega uporabnika, še zlasti določbe o varovanju uporabniškega imena in gesla, načinu uporabe internetne strani ter prenehanju medsebojnega razmerja.

7. Varstvo osebnih podatkov

7.1. Upravljavec

Uradno ime podjetja: JNP d.o.o.
Sedež podjetja: Ljubljana, Miklošičeva cesta 18, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba v podjetju (zakoniti zastopnik ali predstavnik): mag. Njives Prelog Neffat

7.2. Uporaba, obseg in namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjevanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje. Za boljšo delovanje spletnega portala www.jnp.si podatke o obisku strani avtomatsko obdelamo in analiziramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za vsebine spletne strani www.jnp.si. Na osnovi zabeleženih podatkov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namen obveščanja z elektronsko pošto hranimo

 • naslov elektronske pošte,
 • ime,
 • priimek.

Osebne podatke zbiramo z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hranimo skupaj z dokazili.
Osebne podatke uporablja celotna vsebinsko-strokovna podpora in IT podpora.

7.3. Iznos

Zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije ter jih ne iznašamo v druge države.

7.4. Obdobje hrambe

Osebne podatke posameznika hranimo do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Po preklicu soglasja posameznika njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbrišemo.
V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo podatke, katerih namen je prenehal, nemudoma učinkovito in trajno izbrisali.
Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

7.5. Pravice posameznika (osebe)

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva

 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Vprimeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:
Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si
Storili bomo vse, kar je v naši moči, da posamezniku pomagamo pri uveljavljanju svojih pravic.

8. Pravice intelektualne in industrijske lastnine

Znaki, logotipi in določeni izrazi , uporabljeni na spletnem portalu JNP, in video vsebina, so lahko avtorsko pravno varovani oz. varovani kot storitvene oz. blagovne znamke.

Vsebina spletne strani, kot na primer avtorski prispevki, dokumenti, zbirke podatkov in informacij, javno dostopni dokumenti in informacije, ki so bile dodatno obdelane oziroma predelane in podobno je varovana v skladu določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ter Kazenskega zakonika. Avtorsko zaščiteni so tudi vsi deli programske kode, ves programski inženiring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo idejne rešitve ter drugi avtorski elementi.

Uporabniki spletne strani smejo uporabljati vsebino spletne strani le za svoje lastne potrebe. Nadaljnja objava, distribuiranje, reproduciranje, predelava, posredovanje oz. omogočanja uporabe tretjim osebam na način in v obsegu, ki bi lahko povzročili škodo upravljalcu, je izrecno prepovedano.

V kolikor želijo uporabniki v mejah običajne uporabe v svojih stvaritvah uporabljati informacije in podatke iz spletne strani morajo obvezno navesti vir »JNP Portal«.

Uporabniki spletne strani odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala upravljalcu zaradi kršitev avtorskih pravic oziroma navedenih obveznosti ali omejitev.

9. Izmenjevalnica izkušenj - IZI

Upravljalec svojim naročnikom v okviru spletnega foruma »Izmenjevalnica izkušenj – IZI« ponuja možnosti izražanja mnenj, komentarjev, vprašanj, odgovorov in stališč o aktualnih pravnih temah. Naročnik s podpisom naročniške pogodbe sprejema tudi pravila glede uporabe foruma na spletni strani upravljalca.

Vsa sporočila uporabnikov so objavljena neposredno in niso predhodno moderirana s strani upravljalca.

Upravljalec v nobenem primeru ne odgovarja za vsebino sporočil, ki jih na forumu objavljajo uporabniki spletne strani. Odgovornost upravljalca za neprijetnosti ali škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi morebitnih napačnih, nepopolnih, neažurnih ali kakorkoli drugače neustreznih informacij, ki si jih preko foruma izmenjujejo uporabniki, je v celoti izključena. Uporabniki spletne strani uporabljajo objavljeno vsebino na lastno odgovornost in so zavezani upoštevati možnost, da informacije ostalih uporabnikov niso celovite, popolne, točne ali ažurne, zaradi česar upravljalec uporabnikom priporoča, da se za posamezni konkretni primer posvetujejo z ustrezno kvalificiranim strokovnjakom.

Uporabnik, ki prispeva svojo vsebino jamči, da je vsebina, ki jo objavi njegovo izvirno avtorsko delo ali pa je izključni imetnik vseh materialnih avtorskih in sorodnih pravic na avtorskem delu oziroma pravic intelektualne lastnine. Enako jamči, da ima dovoljenje oseb na vsebini za javno objavo. Uporabnik se s posredovanjem vsebine vsakič strinja, da na upravljalca prenese vse materialne avtorske pravice oz. sorodne pravice avtorskega dela.

Prepovedane in kaznive so vse oblike sovražnega govora, pozivanje k nasilju, razširjanje in izražanje rasne, narodnostne, verske, spolne in druge diskriminacije ali nestrpnosti na podlagi Ustave Republike Slovenije in ostalih predpisov, ki se uporabljajo v Republiki Sloveniji.

Upravljalec si pridržuje pravico takoj po ugotovitvi kršitev in brez vnaprejšnjega obvestila izbrisati oziroma odstraniti sporočila oziroma teme uporabnikov, ki po njegovi lastni presoji niso primerne za objavo na forumu, zlasti pa tista, ki:

 • se ne nanašajo na pravne vsebine, ki jih vsebuje in ponuja spletna stran,
 • niso v slovenskem jeziku,
 • so žaljiva, diskriminatorna, sovražna, grozilna, napadalna, vulgarna, vsebujejo kletvice ali nedopustno posegajo v čast in dobro ime upravljalca, souporabnikov, avtorjev in drugih oseb,
 • so namenjena nadlegovanju, povzročanju stiske oziroma neprijetnih občutkov drugih oseb ali posegajo v njihovo zasebnost,
 • namigujejo na spolnost, predstavljajo zlorabo ali so drugače neprimerna,
 • zagovarjajo ali spodbujajo prepovedano ali protipravno ravnanje,
 • so namenjena poskusu izdajanja za drugo osebo,
 • vsebujejo osebne podatke brez očitne privolitve posameznika na katerega se nanašajo,
 • vsebujejo povezavo na druge strani,
 • vsebujejo oglase ali oglaševalske vsebine oziroma povezave do reklamnih sporočil,
 • ponujajo materialne, finančne ali druge storitve,
 • kršijo avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine,
 • kršijo predpise Republike Slovenije oziroma spodbujajo k očitni kršitvi predpisov oziroma iz drugih utemeljenih razlogov, pri čemer si upravljalec v celoti pridržuje pravico glede presoje obstoja kršitev.

V primeru kršitev lahko upravljalec naročniku onemogoči dostop do foruma ali pa odstopi od naročniške pogodbe.

V primeru zlorab in kršitev, ki imajo znake kaznivega dejanja ali škodnega ravnanja se lahko podatki uporabnikov posredujejo pristojnim organom ter morebitnim oškodovancem v nadaljnje ukrepanje.

Uporabnik odškodninsko odgovarja upravljalcu, če zaradi njegovega ravnanja ali opustitve tretja oseba na upravljalca naslovi kakršnekoli zahtevke v zvezi z uporabnikovimi objavami na spletni strani ali če upravljalcu v zvezi s tem nastane kakršnakoli škoda. Za škodo, ki je posledica ravnanj ali opustitev uporabnika, odgovarja upravljalcu naročnik, ki je temu uporabniku omogočil dostop do spletne strani.

Opozorila o kršitvah obveznosti posameznih uporabnikov foruma ali pritožbe na izbris posameznih sporočil, lahko upravljalcu posredujete na elektronski naslov info@jnp.si. Opozorilo o kršitvi ali pritožba naj vsebujeta datum spornega sporočila, vsebino sporočila ter uporabniško ime uporabnika, ki je sporno sporočilo objavil. Upravljalec si bo prizadeval, da bo opozorila in pritožbe, rešil v čim krajšem roku.

10. Piškotki

Spletna stran upravljalca uporablja piškotke v skladu z veljavno zakonodajo.

Piškotki so majhne datoteke z informacijami, ki se začasno shranijo na vaš računalnik. Spletni brskalniki nadzorujejo shranjevanje in upravljanje s posameznimi piškotki, te lahko uporabnik na lastno željo omeji ali onemogoči. S pomočjo piškotkov upravljalec izboljšuje uporabniško izkušnjo in zbira statistične podatke o uporabi spletne strani. Piškotki upravljalcu ne dajejo dostopa do računalnika uporabnika. Podatki, ki jih upravljalec zbira preko piškotkov, ne vključujejo osebnih podatkov.

11. Podpora uporabnikom

Upravljalec zagotavlja uporabnikom brezplačno tehnično in vsebinsko podporo v zvezi z delovanjem spletnega portala JNP v delovnem času od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 uro prek pošte na naslovu, navedenem na spletni strani www.jnp.si in elektronske pošte info@jnp.si.
Upravljalec si bo prizadeval, da bo pomoč uporabnikom zagotovil v čim krajšem možnem času.

12. Spremembe

Upravljalec lahko obstoječe splošne pogoje in pravila poslovanja in uporabe spletnega portala JNP spremeni kadarkoli, brez predhodnega obvestila. Spremenjeni splošni pogoji in pravila poslovanja in uporabe spletnega portala JNP se objavijo na spletni strani.

Uporabnik se zavezuje, da bo na spletni strani redno preverjal, ali so se splošni pogoji in pravila poslovanja in uporabe spletnega portala JNP spremenili.

V primeru, da neregistrirani uporabnik s spremenjenimi splošnimi pogoji in pravili poslovanja in uporabe spletnega portala JNP ne bo več soglašal, mora takoj prenehati z uporabo portala, sicer pa z uporabo spletne strani potrjuje, da se z morebitnimi spremembami in dopolnitvami strinja.

V kolikor se naročnik s spremenjenimi Splošnimi pogoji in pravili poslovanja in uporabe spletnega portala JNP ne strinja, lahko v roku 30 dni po objavi spremembe odstopi od naročniške pogodbe, sicer pa se šteje, da spremenjene Splošne pogoje in pravila poslovanja in uporabe spletnega portala JNP sprejema in ga v nadaljevanju v celoti zavezujejo.

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.